loader image

บริการด้านกฎหมาย

ในบรรดาสำนักงานกฎหมาย กลุ่มบริษัทของเราเป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรที่ประกอบไปด้วยหลายหน่วยงานซึ่งสร้างสมรรถนะหลักขององค์กรที่ไม่เหมือนใคร

ทีมทนายของเรามีประสบการณ์การเจรจาหลายพันชั่วโมงจากข้อพิพาทต่าง ๆ ในศาลไทย นอกจากนั้น ทีมของเรายังสามารถปรึกษาขอความช่วยเหลือจากแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจคนเข้าเมือง ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบัญชี เพื่อต่อสู้คดีของคุณตั้งแต่ศาลชั้นต้นผ่านศาลอุทธรณ์ไปจนถึงศาลฎีกา

ทีมงานของเราทุกคนพูดได้สองภาษา พวกเขาสามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้

เราเชื่อว่าหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยคุณในกระบวนการฟ้องร้องคือระดับความสามารถการสื่อสารที่ดี

เราเข้าใจดีว่าเรื่องทางกฎหมายอาจมีความซับซ้อนและมักต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบ เรายินดีเสนอบริการปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของเราฟรี 30 นาที เพื่อช่วยคุณลดความซับซ้อนเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมของเราประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์มากมายในหลายสาขากฎหมาย รวมถึงมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งในระหว่างการให้คำปรึกษานี้ ทนายความของเราจะแนะนำบริษัท บริการ รวมถึงประสบการณ์ของเราให้คุณได้รู้จัก ไม่เพียงแต่คุณจะได้พูดคุยเกี่ยวกับความกังวลทางกฎหมายและเป้าหมายของคุณเท่านั้น แต่ยังได้ประเมินความเชี่ยวชาญและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของทนายความของเราโดยตรงอีกด้วย

เราตระหนักดีว่าการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการร่วมมือกันระหว่างทนายความกับลูกค้า ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้คุณใช้โอกาสนี้ในการประเมินความสามารถของทนายความของเรา เพื่อให้คุณรู้สึกมั่นใจได้ว่าเราสามารถให้บริการและมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

ไม่ว่าคุณจะต้องการความช่วยเหลือด้านการเจรจาสัญญา ปัญหาการเข้าออกประเทศ การฟ้องร้องทางธุรกิจ หรือปัญหาทางกฎหมายอื่นๆ ทีมของเรามีความรู้ ทักษะ และความสามารถทางภาษาที่จำเป็นในการให้คำแนะนำและการสนับสนุนทางกฎหมายอย่างครอบคลุมแก่คุณ

กรุณาติดต่อเราเพื่อนัดหมายบริการปรึกษาฟรีหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านกฎหมายของเรา

ทีมที่ปรึกษาทางกฎหมายของเรา
Supada Singsupphaisal (Palm) — Legal Consultant
Artichanee
Thanaphorn Phaithoon (May) — Senior Legal Counsel

ศุภาดา สิงห์ทรัพย์ไพศาล (ปาล์ม)

ที่ปรึกษากฎหมาย

อาทิชาณี เรียนหิน (เค้ก)

ทนายความ / หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

ธนาภรณ์ ไพฑูรย์ (เมย์)

ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
พื้นที่ปฏิบัติ

ข้อพิพาททางอาญา

ข้อพิพาทด้านการบริหาร

บริการด้านอสังหาริมทรัพย์

การร่างสัญญา

พินัยกรรม

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

หนังสือมอบอำนาจ

มีคำถามเกี่ยวกับปัญหาการพิจารณาคดี? สอบถามผู้เชี่ยวชาญของเรา

เราต่อสู้เพื่อสิทธิของคุณ

เป็นธรรมดาที่ธุรกิจจะประสบปัญหาที่ต้องใช้วิธีการทางกฎหมายในการแก้ไข เช่น การผิดสัญญา การค้างชำระ เป็นต้น เมื่อเกิดข้อพิพาททางแพ่งขึ้น หากสัญญาหรือหนี้สินเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือสัญชาติของนิติบุคคลหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนไทย อีกฝ่ายสามารถดำเนินการทางกฎหมายในประเทศไทยได้

ความรับผิดของกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดตามกฎหมายไทย

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทย กรรมการของบริษัทคือตัวแทนของบริษัทในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เช่น การทำสัญญาต่าง ๆ กับลูกค้า หากการกระทำใด ๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้ถือหุ้น กรรมการอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา กรรมการของบริษัทกระทำการใด ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนโดยไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว กรรมการไม่ต้องรับผิดชอบในหนี้ของบริษัท เว้นแต่จะมีสัญญายอมรับผิดในฐานะลูกหนี้ร่วมหรือในฐานะผู้ค้ำประกัน ผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดต้องรับผิดในหนี้ของบริษัทเฉพาะมูลค่าหุ้นที่ไม่ได้ใช้

อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 กรณีเป็นการฟ้องร้องบริษัทแห่งหนึ่งโดยปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวดำเนินกิจการหรือจัดตั้งขึ้นโดยไม่สุจริต ใช้พฤติการณ์หลอกลวงผู้บริโภค หรือยักยอกทรัพย์สินของบริษัทเพื่อให้มีทุนเพียงพอชำระหนี้ โจทก์หรือศาลอาจเรียกผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือบุคคลที่ยักยอกมาเป็นจำเลยร่วมได้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

เมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายหรือกฎหมายถือว่าเป็นผู้ถึงแก่ความตาย ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ หรือความรับผิดที่มีอยู่ก่อนที่ผู้นั้นถึงแก่ความตายจะตกเป็นมรดกแก่ทายาทซึ่งต้องมีผู้จัดการมรดกเพื่อแบ่งปันมรดกแก่ทายาท

หากผู้ตายมีทรัพย์สินที่จดทะเบียนเป็นโฉนดที่ดิน, ห้องชุด, หนังสือรับรองการทำประโยชน์, น.ส.3, ทะเบียนรถ, บัญชีธนาคาร ในการจัดการมรดก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนทรัพย์สินเหล่านั้นจนกว่าศาลจะพิพากษาได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้

 1. บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
 2. บุคคลวิกลจริตหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 3. บุคคลที่ศาลพิพากษาให้ล้มละลาย

คำร้องขอให้ศาลตั้งผู้จัดการมรดกต้องยื่นต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณศาลในขณะที่ถึงแก่ความตาย หากผู้ตายไม่มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยต้องฟ้องต่อศาลที่มรดกอยู่ในบริเวณศาล ดังนั้นหากผู้ตายเป็นคนต่างด้าวที่เสียชีวิตในประเทศไทยและมีทรัพย์สินในประเทศไทยก็จำเป็นต้องร้องขอต่อศาลไทยเพื่อให้มีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกเพื่อจัดการมรดกในประเทศไทย

เหตุฟ้องหย่าตามกฎหมายไทยมี 10 ประการ ดังนี้

 1. สามีได้อุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นเช่นภริยาของตน หรือภริยามีชู้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 2. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีความผิด แม้ว่าการประพฤติผิดนั้นจะเป็นความผิดทางอาญาหรือไม่ หากเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง:
  • ต้องละอายใจอย่างยิ่ง
  • ถูกดูหมิ่นเกลียดชังหรือเพราะความเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วต่อไป หรือ
  • เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บหรือปัญหาเกินควรโดยคำนึงถึงสภาพ ฐานะ และการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา ฝ่ายหลังอาจฟ้องหย่าได้
 3. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งทำอันตรายหรือทรมานแก่ร่างกายหรือจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรง หรือดูหมิ่นบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องหย่าได้
 4. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งทอดทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งเกินหนึ่งปี ฝ่ายหลังอาจฟ้องหย่าได้
  • (4/1) คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเกินหนึ่งปีในความผิดฐานที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ยินยอมหรือร่วมรู้เห็น และการอยู่กินฉันสามีภริยาจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งบาดเจ็บหรือเดือดร้อนเกินกว่าเหตุ ฝ่ายหลังอาจฟ้องหย่าได้
  • (4/2) สามีภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะไม่อาจอยู่กินร่วมกันอย่างสงบสุขเกินสามปี หรือแยกกันอยู่เกินสามปีตามคำสั่งศาล คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
 5. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องคำพิพากษาว่าสาบสูญหรือหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เกินกว่าสามปีและไม่ทราบว่ามีชีวิตอยู่หรือถึงแก่ความตาย
 6. คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เลี้ยงดูและสนับสนุนอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเหมาะสม หรือกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์อย่างร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ฉันสามีภริยาจนถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรทั้งสภาพ ฐานะ และการอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยา เมื่อพิจารณาแล้วฝ่ายหลังอาจฟ้องหย่าได้
 7. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งวิกลจริตติดต่อกันเกินสามปีและความวิกลจริตดังกล่าวแทบจะรักษาให้หายขาดไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องหย่าได้
 8. หากคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดพันธะแห่งความประพฤติดีที่ตนกระทำ อีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องหย่าได้
 9. หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายที่รักษาไม่หายและอาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับบาดเจ็บ อีกฝ่ายหนึ่งอาจฟ้องหย่าได้
 10. คู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีร่างกายพิการจนไม่สามารถอยู่กินฉันสามีภริยากันได้ถาวร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

สถานการณ์ของคุณเป็นสาเหตุของการฟ้องหย่าตามกฎหมายไทยได้หรือไม่? เราอยากจะให้คำแนะนำแก่คุณ

คดีผู้บริโภค หมายถึง คดีระหว่างผู้บริโภคที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าหรือบริการกับคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดในความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย เช่น

 1. คดีซื้อขายรถยนต์ บ้าน คอนโด ที่ดิน สินค้าอุปโภคบริโภค
 2. กรณีเช่าทรัพย์สิน เช่น รถยนต์ บ้าน คอนโด สำนักงาน
 3. กรณีเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
 4. กรณีงานรับเหมา เช่น สร้างบ้าน ต่อเติมบ้านหรือคอนโดมิเนียม

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

“การซื้อ” หมายความรวมถึง เช่า เช่าซื้อ หรือการได้มาด้วยวิธีใด ๆ เป็นเงินหรือมูลค่าอย่างอื่น

“การขาย” หมายความรวมถึง ปล่อย ขายโดยเช่าซื้อ หรือการจัดหาโดยวิธีใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรือมูลค่าอื่น ๆ และให้หมายความรวมถึงการเสนอหรือเชิญชวนให้กระทำการดังกล่าวด้วย

“สินค้า” หมายความถึงสิ่งของที่ผลิตหรือมีไว้เพื่อขาย

“บริการ” หมายความถึงการรับทำงานให้สำเร็จ การให้สิทธิ หรือการอนุญาตให้ใช้หรือให้ผลประโยชน์ในทรัพย์สินหรือกิจการใด ๆ โดยเรียกค่าตอบแทนเป็นเงินหรืออย่างอื่น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจ้างเหมาบริการตามกฎหมายแรงงาน

“ผลิต” หมายความถึง ผลิต ผสม เตรียม ประกอบ ประดิษฐ์ หรือทำให้เสียสภาพ และหมายความรวมถึง แปรสภาพ ดัดแปลง คัดเลือก หรือแบ่งบรรจุ

“ผู้บริโภค” หมายความถึงผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากนักธุรกิจหรือผู้ซึ่งนักธุรกิจเสนอหรือเชิญชวนให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ และหมายความรวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ที่ได้รับบริการจากนักธุรกิจโดยถูกต้อง แม้จะไม่ได้เป็นผู้จ่ายค่าตอบแทนก็ตาม

“นักธุรกิจ” หมายความถึง ผู้ขาย ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าซึ่งขายสินค้าหรือซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึงผู้ประกอบกิจการโฆษณา

คดีแรงงาน คือ คดีที่มีความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน หรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ความขัดแย้งดังกล่าวควรได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแรงงานร่วมกับผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

เมื่อเกิดข้อพิพาทแรงงาน โจทก์จะฟ้องต่อศาลแรงงานไทยภายในเขตท้องที่ที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่โจทก์หรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่

ภาคอุตสาหกรรม

การก่อสร้าง

รัฐบาล

การฟ้องร้องและทนายความ

นิติบุคคล

สุขภาพ

การผลิตและอุตสาหกรรม

การศึกษา

ทรัพย์สินทางปัญญา

องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

ระหว่างประเทศ

อสังหาริมทรัพย์

บริการทางการเงิน

แรงงานและการจ้างงาน

ค้าปลีก

อาหารและการเกษตร

วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ

กีฬาและความบันเทิง

มาร่วมงานกันเถอะ

เราทำงานเป็นทีมเดียวกับบริษัทชั้นนำในตลาดทั่วโลก และให้คำแนะนำที่มีคุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

ATA Outsourcing