loader image

คำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคุณ

เครื่องคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี้เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามตารางค่าลดหย่อนของกรมสรรพากร

รัฐบาลไทยเรียกเก็บภาษีจากรายได้ของผู้อยู่อาศัย คุณจะถือว่าเป็นผู้พำนักอาศัยหากคุณอาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 180 วันในปีปฏิทิน เนื่องจากระบบภาษีรายได้ของรัฐบาลมีความก้าวหน้า อัตราภาษีจึงเพิ่มขึ้นตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น อัตราภาษีส่วนเพิ่มจะแตกต่างกันไประหว่าง 5% ถึง 35%

Tax Calculation
50000

Your income before Tax
Spouse
Make sure spouse NON O under taxpayer and stay in Thailand more than 180 Days
Make sure kid(s) NON O under taxpayer and stay in Thailand more than 180 Days
Not over 15% Max 500,000
Not over 100,000
Not over 15,000
Not over 100,000
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
฿
ATA Outsourcing